Java หมายถึง เกาะชวา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ Java แปลว่า เกาะชวา หมายถึง เกาะชวา Java อ่านว่า (จา-ฝะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Java (จา-ฝะ)

เกาะชวา