Jain หมายถึง ผู้นับถือศาสนาไชนะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ Jain แปลว่า ผู้นับถือศาสนาไชนะ หมายถึง ผู้นับถือศาสนาไชนะ Jain อ่านว่า (ไจน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jain (ไจน)

ผู้นับถือศาสนาไชนะ