Dr หมายถึง (เดท-เออะ) ลูกหนี้ ปน ปลอม (บัญชี) นายแพทย์ ผู้ที่ได้รับปริญญาเอก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 145 ครั้ง)

คำศัพท์ Dr แปลว่า (เดท-เออะ) ลูกหนี้ ปน ปลอม (บัญชี) นายแพทย์ ผู้ที่ได้รับปริญญาเอก หมายถึง (เดท-เออะ) ลูกหนี้ ปน ปลอม (บัญชี) นายแพทย์ ผู้ที่ได้รับปริญญาเอก Dr อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Dr

(เดท-เออะ) ลูกหนี้

ปน

ปลอม (บัญชี)

นายแพทย์

ผู้ที่ได้รับปริญญาเอก