คำศัพท์ : zealous

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zealous (เสล-อัซ)

ความเผ็ดร้อน