คำศัพท์ : zealotry

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zealotry (เสล-อัทริ)

ความรุนแรง