คำศัพท์ : zealot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zealot (เสล-อัท)

คนคลั่งในเรื่องใดๆ