yearly หมายถึง ประจำปี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ yearly แปลว่า ประจำปี หมายถึง ประจำปี yearly อ่านว่า (เยีย-ลิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yearly (เยีย-ลิ)

ประจำปี