คำศัพท์ : xenophobe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 300 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
xenophobe (เสน-โอะโฟบ)

คนเกลียดกลัวชาวต่างประเทศ