คำศัพท์ : wry

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wry (ไร)

ผิดๆ อย่างขุ่นๆ

(หน้า) บอกบุญไม่รับ