คำศัพท์ : wily

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wily (ไวล-อิ)

ฆ่า (เวลา) เพทุบาย