will หมายถึง ตั้งใจ ทำใจ ทำพินัยกรรม ย่อม จะ ความสามารถตกลงใจ พินัยกรรม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ will แปลว่า ตั้งใจ ทำใจ ทำพินัยกรรม ย่อม จะ ความสามารถตกลงใจ พินัยกรรม หมายถึง ตั้งใจ ทำใจ ทำพินัยกรรม ย่อม จะ ความสามารถตกลงใจ พินัยกรรม will อ่านว่า (วิล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
will (วิล)

ตั้งใจ ทำใจ

ทำพินัยกรรม

ย่อม

จะ

ความสามารถตกลงใจ

พินัยกรรม