คำศัพท์ : weir

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
weir (เวีย)

ลอบ ทำนบ