คำศัพท์ : waif

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
waif (เวฟ)

คนไม่มีถิ่นฐาน สัตว์ (หรือสิ่งของ) ที่ไม่มีเจ้าของ