คำศัพท์ : void

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
void (ฝอยด)

ละ ปราศจาก

ทำให้เป็นโมฆะ

ท้องฟ้า

ว่างเปล่า

ทำให้ว่าง