คำศัพท์ : visa

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visa (ฝี-สะ)

ตราที่ประทับในหนังสือเดินทางจากสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไป