คำศัพท์ : video

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
video (ฝีด-อิโอ)

ส่วนของเครื่องรับและส่งโทรทัศน์ ที่เกี่ยวกับภาพ