คำศัพท์ : v

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
v (ฝี)

ตัววี ๕

ตรงข้าม

กริยา