คำศัพท์ : uvula

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
uvula (ยู-ฝิวละ)

ลิ้นไก่