คำศัพท์ : upper

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
upper (อัพ-เพอะ)

สูง