ton หมายถึง พวกหรู สมัยนิยม ตันน้ำหนัก ตันปริมาตร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ ton แปลว่า พวกหรู สมัยนิยม ตันน้ำหนัก ตันปริมาตร หมายถึง พวกหรู สมัยนิยม ตันน้ำหนัก ตันปริมาตร ton อ่านว่า (ท็อง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ton (ท็อง)

พวกหรู สมัยนิยม

ตันน้ำหนัก

ตันปริมาตร