คำศัพท์ : toil

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
toil (ทอยล)

ลาก (เข็น เคลื่อน

คืบ

เดิน) ไปด้วยความเหนื่อยยาก