คำศัพท์ : the

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
the (ฑิ)

ที่รู้จักกันแล้ว (อัน) ละ

ยิ่ง (ดี)

ที่รู้จักกันแล้ว

(อัน) ละ