the หมายถึง ที่รู้จักกันแล้ว (อัน) ละ ยิ่ง (ดี) ที่รู้จักกันแล้ว (อัน) ละ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ the แปลว่า ที่รู้จักกันแล้ว (อัน) ละ ยิ่ง (ดี) ที่รู้จักกันแล้ว (อัน) ละ หมายถึง ที่รู้จักกันแล้ว (อัน) ละ ยิ่ง (ดี) ที่รู้จักกันแล้ว (อัน) ละ the อ่านว่า (ฑิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
the (ฑิ)

ที่รู้จักกันแล้ว (อัน) ละ

ยิ่ง (ดี)

ที่รู้จักกันแล้ว

(อัน) ละ