คำศัพท์ : tab

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tab (แท็บ)

การตรวจตรา (รายจ่าย) แถบ

บัญชี

ป้าย

เศษกระดาษ

เศษผ้า