คำศัพท์ : t

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
T (ที)

ตัว ที (กระดูก

ข้อต่อ

ท่อ

ไม้ฉาก) รูปตัวที