คำศัพท์ : see

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
see (ซี)

เห็น ผ่าน

ดูแล

ทราบ

หา

จัดการ

นึกดู

พาไปส่ง

พาไปส่ง