sea หมายถึง สิ่งที่ดูสลอนราวกับทะเล ทะเล คลื่น น้ำทะเล

(ถูกค้นหาทั้งหมด 162 ครั้ง)

คำศัพท์ sea แปลว่า สิ่งที่ดูสลอนราวกับทะเล ทะเล คลื่น น้ำทะเล หมายถึง สิ่งที่ดูสลอนราวกับทะเล ทะเล คลื่น น้ำทะเล sea อ่านว่า (ซี)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sea (ซี)

สิ่งที่ดูสลอนราวกับทะเล ทะเล

คลื่น

น้ำทะเล