คำศัพท์ : rife

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rife (ไรฟ)

หนาแน่น