คำศัพท์ : reed

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
reed (รีด)

หญ้าที่ขึ้นในน้ำ ลูกศร

ไม้รวก

กลอนของชาวบ้านนอก

แฝก