คำศัพท์ : ran

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ran (แร็น)

หนี กวาด (ตา)

วิ่งส่ง(จดหมาย)

ใช้

ดำเนิน

วิ่งตาม

พักหนึ่ง