คำศัพท์ : quotient

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quotient (คโว-เฌ็นท)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการหาร