คำศัพท์ : quiver

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quiver (ควีฝ-เออะ)

กระบอกบรรจุลูกศร แล่ง

สั่น