คำศัพท์ : quitted

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quitted (ควีท-ทิด)

ทิ้ง หมด

หายกัน

ออกจาก

ปลดเปลื้อง