queen หมายถึง เทพธิดา ไพ่อีเต๊ะตัวรองลงมาจากคิง เทพธิดา ราชินี ยอดพธู

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ queen แปลว่า เทพธิดา ไพ่อีเต๊ะตัวรองลงมาจากคิง เทพธิดา ราชินี ยอดพธู หมายถึง เทพธิดา ไพ่อีเต๊ะตัวรองลงมาจากคิง เทพธิดา ราชินี ยอดพธู queen อ่านว่า (ควีน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
queen (ควีน)

เทพธิดา ไพ่อีเต๊ะตัวรองลงมาจากคิง

เทพธิดา

ราชินี

ยอดพธู