คำศัพท์ : qualify

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
qualify (ควอล-อิไฟ)

(คุณศัพท์) ประกอบ (นาม) เจือ

ใบแสดงคุณวุฒิ

ข้อเสริม