คำศัพท์ : quaff

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quaff (ควาฟ)

ดื่มขนานใหญ่ ขยอก