คำศัพท์ : nonce

(ถูกค้นหาทั้งหมด 44 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nonce (น็อนซ)

ชั่วขณะหนึ่ง