nae หมายถึง เปล่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ nae แปลว่า เปล่า หมายถึง เปล่า nae อ่านว่า (เน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nae (เน)

เปล่า