คำศัพท์ : mode

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mode (โมด)

สมสมัย วิธี