คำศัพท์ : meet

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
meet (มีท)

ทำตาม(ประสงค์) พอ(ความต้องการ)

บรรจบ

ประชุมกัน

ชำระ(หนี้)