คำศัพท์ : lift

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lift (ลิฟท)

ลิฟต์ กำลังยก

ทำให้ร่าเริง

เงย (หน้า)

เลิก (ม่าน)

การขน