leg หมายถึง หลักฐาน ห้วงในการเดิน เดิน ขา แล่นก้าว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ leg แปลว่า หลักฐาน ห้วงในการเดิน เดิน ขา แล่นก้าว หมายถึง หลักฐาน ห้วงในการเดิน เดิน ขา แล่นก้าว leg อ่านว่า (เล็ก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
leg (เล็ก)

หลักฐาน ห้วงในการเดิน

เดิน

ขา

แล่นก้าว