คำศัพท์ : into

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
into (อีน-ทุ)

เข้ามาใน หารลงตัว

(กลาย) เป็น

จนกระทั่ง