คำศัพท์ : idem

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idem (ไอ-เด็ม)

อย่างเดียวกัน