คำศัพท์ : icily

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
icily (ไอ-ซิลิ)

เยือกเย็น