heat หมายถึง เร่าร้อน สดๆร้อนๆ ด่วนจี๋ ถึงพริกถึงขิงฉุนเฉียว ตกมัน อุ่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ heat แปลว่า เร่าร้อน สดๆร้อนๆ ด่วนจี๋ ถึงพริกถึงขิงฉุนเฉียว ตกมัน อุ่น หมายถึง เร่าร้อน สดๆร้อนๆ ด่วนจี๋ ถึงพริกถึงขิงฉุนเฉียว ตกมัน อุ่น heat อ่านว่า (ฮีท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
heat (ฮีท)

เร่าร้อน สดๆร้อนๆ

ด่วนจี๋

ถึงพริกถึงขิง

ฉุนเฉียว

ตกมัน

อุ่น