คำศัพท์ : heap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
heap (ฮีพ)

ถม