haul หมายถึง สิ่งของที่ได้มา (ลม) หวน (เรือ) หยุด ทักท้วง ขน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ haul แปลว่า สิ่งของที่ได้มา (ลม) หวน (เรือ) หยุด ทักท้วง ขน หมายถึง สิ่งของที่ได้มา (ลม) หวน (เรือ) หยุด ทักท้วง ขน haul อ่านว่า (ฮอล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
haul (ฮอล)

สิ่งของที่ได้มา (ลม) หวน

(เรือ) หยุด

ทักท้วง

ขน