คำศัพท์ : had

(ถูกค้นหาทั้งหมด 137 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
had (แฮ็ด)

ไปเสมอๆ ใช้ (ความระวัง)

สั่งให้

ทำให้เสียท่า

เป็น(โรค)

มี