คำศัพท์ : gone

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gone (กอน)

กลายเป็น(เช่นนั้นเช่นนี้)ไป ลงมือทำ

ผ่าน

ไป

แล่น

ดำเนินความ