คำศัพท์ : go

(ถูกค้นหาทั้งหมด 133 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
go (โก)

กลายเป็น (เช่นนั้นเช่นนี้)ไป ลงมือทำ

ผ่าน

ไป

แล่น

ดำเนินความ